خانه / مقالات علمی کاربردی

مقالات علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد گشنادر – لانیز

رشته های علمی کاربردی واحد گشنادر – لانیز رشته های علمی کاربردی واحد گشنادر – لانیز   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گشنادر – لانیز   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد گشنادر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گشنادر – لانیز

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گشنادر – لانیز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گشنادر – لانیز: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گشنادر – لانیزتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد مسعودیه – ملک‌آباد حمام‌لو

رشته های علمی کاربردی واحد مسعودیه – ملک‌آباد حمام‌لو رشته های علمی کاربردی واحد مسعودیه – ملک‌آباد حمام‌لو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد مسعودیه – ملک‌آباد حمام‌لو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مسعودیه – ملک‌آباد حمام‌لو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد مسعودیه – ملک‌آباد حمام‌لو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مسعودیه – ملک‌آباد حمام‌لو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد مسعودیه – ملک‌آباد حمام‌لوتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کورلار – کمپدریاچه اموراب مغان

رشته های علمی کاربردی واحد کورلار – کمپدریاچه اموراب مغان رشته های علمی کاربردی واحد کورلار – کمپدریاچه اموراب مغان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کورلار – کمپدریاچه اموراب مغان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کورلار – کمپدریاچه اموراب مغان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کورلار – کمپدریاچه اموراب مغان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کورلار – کمپدریاچه اموراب مغان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کورلار – کمپدریاچه اموراب مغانتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد دلیلر – دمدل

رشته های علمی کاربردی واحد دلیلر – دمدل رشته های علمی کاربردی واحد دلیلر – دمدل   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دلیلر – دمدل   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد دلیلر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دلیلر – دمدل

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دلیلر – دمدل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دلیلر – دمدل: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دلیلر – دمدلتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ایردموسی – بنمارسبلان

رشته های علمی کاربردی واحد ایردموسی – بنمارسبلان رشته های علمی کاربردی واحد ایردموسی – بنمارسبلان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ایردموسی – بنمارسبلان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد ایردموسی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ایردموسی – بنمارسبلان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ایردموسی – بنمارسبلان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ایردموسی – بنمارسبلان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ایردموسی – بنمارسبلانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »