خانه / مقالات علمی کاربردی

مقالات علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا

رشته های علمی کاربردی واحد قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا رشته های علمی کاربردی واحد قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد

رشته های علمی کاربردی واحد بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد رشته های علمی کاربردی واحد بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمدتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ده‌رش‌بازان – زلان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ده‌رش‌بازان – زلان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ده‌رش‌بازان – زلان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ده‌رش‌بازان – زلانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ده‌رش‌بازان – زلان

رشته های علمی کاربردی واحد ده‌رش‌بازان – زلان رشته های علمی کاربردی واحد ده‌رش‌بازان – زلان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ده‌رش‌بازان – زلان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد ده‌رش‌بازان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دول کر – دیرمولی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دول کر – دیرمولی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دول کر – دیرمولی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دول کر – دیرمولیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد دول کر – دیرمولی

رشته های علمی کاربردی واحد دول کر – دیرمولی رشته های علمی کاربردی واحد دول کر – دیرمولی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دول کر – دیرمولی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دره خشکه – دره کوله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دره خشکه – دره کوله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دره خشکه – دره کوله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دره خشکه – دره کولهتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد دره خشکه – دره کوله

رشته های علمی کاربردی واحد دره خشکه – دره کوله رشته های علمی کاربردی واحد دره خشکه – دره کوله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دره خشکه – دره کوله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »