خانه / دسته پیام نور

دسته پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا دانشگاه پیام نور قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور قلعه‌قاضی سفلی – قلعه‌قاضی علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد دانشگاه پیام نور بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بان‌سولاب شیرزاد – بان‌سولاب شیرمحمد در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ده‌رش‌بازان – زلان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ده‌رش‌بازان – زلان دانشگاه پیام نور ده‌رش‌بازان – زلان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ده‌رش‌بازان – زلان در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دول کر – دیرمولی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دول کر – دیرمولی دانشگاه پیام نور دول کر – دیرمولی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دول کر – دیرمولی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دره خشکه – دره کوله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور دره خشکه – دره کوله دانشگاه پیام نور دره خشکه – دره کوله  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور دره خشکه – دره کوله  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوره‌دره – کولیت حسین‌آباد

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوره‌دره – کولیت حسین‌آباد دانشگاه پیام نور کوره‌دره – کولیت حسین‌آباد یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کوره‌دره – کولیت حسین‌آباد در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کمال‌آباد شهابیه – گرمخانی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کمال‌آباد شهابیه – گرمخانی دانشگاه پیام نور کمال‌آباد شهابیه – گرمخانی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کمال‌آباد شهابیه – گرمخانی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کماله – کولیچ

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کماله – کولیچ دانشگاه پیام نور کماله – کولیچ یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کماله – کولیچ در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ری وری – ژریژه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور ری وری – ژریژه دانشگاه پیام نور ری وری – ژریژه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور ری وری – ژریژه  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور غیبی سور – قاچیان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور غیبی سور – قاچیان دانشگاه پیام نور غیبی سور – قاچیان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور غیبی سور – قاچیان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »