خانه / دسته پیام نور

دسته پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد گشنادر – لانیز   

ثبت نام پیام نور واحد گشنادر – لانیز ثبت نام بدون کنکور واحد گشنادر – لانیز   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گشنادر – لانیز   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مسعودیه – ملک‌آباد حمام‌لو   

ثبت نام پیام نور واحد مسعودیه – ملک‌آباد حمام‌لو ثبت نام بدون کنکور واحد مسعودیه – ملک‌آباد حمام‌لو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مسعودیه – ملک‌آباد حمام‌لو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کورلار – کمپدریاچه اموراب مغان   

ثبت نام پیام نور واحد کورلار – کمپدریاچه اموراب مغان ثبت نام بدون کنکور واحد کورلار – کمپدریاچه اموراب مغان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کورلار – کمپدریاچه اموراب مغان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دلیلر – دمدل   

ثبت نام پیام نور واحد دلیلر – دمدل ثبت نام بدون کنکور واحد دلیلر – دمدل   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دلیلر – دمدل   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ایردموسی – بنمارسبلان   

ثبت نام پیام نور واحد ایردموسی – بنمارسبلان ثبت نام بدون کنکور واحد ایردموسی – بنمارسبلان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ایردموسی – بنمارسبلان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد هاچاکند تازه – هاچاکند درمانلو   

ثبت نام پیام نور واحد هاچاکند تازه – هاچاکند درمانلو ثبت نام بدون کنکور واحد هاچاکند تازه – هاچاکند درمانلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد هاچاکند تازه – هاچاکند درمانلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آلیله سر – آقداش علیا   

ثبت نام پیام نور واحد آلیله سر – آقداش علیا ثبت نام بدون کنکور واحد آلیله سر – آقداش علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آلیله سر – آقداش علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد زارع‌آباد – رحیملوی موران   

ثبت نام پیام نور واحد زارع‌آباد – رحیملوی موران ثبت نام بدون کنکور واحد زارع‌آباد – رحیملوی موران   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد زارع‌آباد – رحیملوی موران   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کلاندرق بالا – کنازق   

ثبت نام پیام نور واحد کلاندرق بالا – کنازق ثبت نام بدون کنکور واحد کلاندرق بالا – کنازق   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کلاندرق بالا – کنازق   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ارزین – اردوشاهی   

ثبت نام پیام نور واحد ارزین – اردوشاهی ثبت نام بدون کنکور واحد ارزین – اردوشاهی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ارزین – اردوشاهی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »